Hållbarhet

Folkbildning för hållbar utveckling

Sverige och världen befinner sig i en utmanande tid. Efter att Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 har det säkerhetspolitiska läget försämrats i vår närhet och i vår omvärld. Vi ser ökade geopolitiska spänningar och utmaningar kring demokratins självklarhet.

Under 20-talet behöver mycket hända för att vi ska uppnå de globala målen i Agenda 2030 – den färdplan framåt som FN:s medlemsländer enats om för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Klimatkrisen är akut och drabbar redan nu miljarder människor världen över.  

Parallellt har vi också flera olika rörelser som är aktiva och engagerade i arbetet för klimatet och till försvar för demokrati och människovärde. Vi lever i en tid med allt snabbare och mer utbredd digitalisering. Det finns också ett ökat fokus på existentiell hälsa och hållbarhet. Även här finns såväl utmaningar som förebyggande insatser.  

Sammantaget är allt detta stora skeenden som sätter ett förändringstryck på hela samhället. Här kan folkbildningen vara en konstruktiv kraft som påverkar och förändrar.

Sensus verkar för hållbara människor i ett hållbart samhälle

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år. 2021 deltog över 500 000 personer i studieförbundens verksamhet. En viktig roll för studieförbunden är att synliggöra, förklara och möta komplexa samhällsutmaningar.  

Folkbildning blir här både en metod och en arena för det demokratiska samtalet.  
I vårt folkbildningsarbete verkar Sensus för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Genom att möjliggöra för människors lärande och engagemang kan vi göra skillnad i samhället. Folkbildning som metod främjar människors förmåga att tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar.  

Det är i våra relationer vi lever och påverkar vår närhet och vår omvärld. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare medverkar vi till att skapa en human och hållbar samhällsutveckling utifrån de mänskliga rättigheterna och de globala målen i Agenda 2030.

Ensamma kan vi inte förändra, men tillsammans kan vi påverka och ställa om till en hållbar värld.

Året som gått

I nedan sektion kan du läsa om ett urval av initiativ inom hållbar utveckling som Sensus genomfört i olika delar av landet. Du kan läsa mer om vårt arbete med Agenda 2030 och hur du kan samarbeta med oss för en hållbar utveckling på sensus.se/agenda2030.

Agenda2030
HELA SVERIGE

Hållbar folkbildningsvecka – en nationell satsning på Agenda 2030

Under två veckor i november bjöd Sensus med samarbetsparter in till den nationella satsningen “Hållbar folkbildningsvecka”. Veckorna var fyllda med fysiska och digitala arrangemang på olika platser i landet. Under hållbarhetsveckorna kunde du medverka i allt från workshops i stresshantering genom att måla och lära dig sy om begagnade kläder, till föreläsningar om situationen i Afghanistan och samtal om inre utveckling som en väg till att göra hållbarhetsmålen till verklighet.

Bildkollage från Hållbar folkbildningsvecka 2022.
Hållbar folkbildningsvecka 2022.
Nyanlända
SVEALAND

Kurser i svenska och skapande aktiviteter för människor från Ukraina

När Ryssland invaderade Ukraina våren 2022 stod folkbildningen inför nya utmaningar med flyktingströmmar på väg mot Europa och Sverige. Folkbildningen och Sensus agerade snabbt och många aktiviteter riktade mot de ukrainska flyktingarna har genomförts under året.  

Ett exempel från Sensus i Dalarna är en ambulerande cirkusskola där både ukrainare, svenskar och andra asylsökande erbjudits att delta för att skapa en naturlig integration i det svenska samhället. Ett annat exempel från flera håll i landet är språkkurserna “Svenska från dag ett”. Där har personer som söker asyl, eller är flyktingar från Ukraina, och inte har rätt att studera svenska på SFI erbjudits undervisning i svenska språket.

En deltagare i cirkusskolan lär sig cykla på enhjuling.
En deltagare i cirkusskolan lär sig cykla på enhjuling.
Material
HELA SVERIGE

Klimatagendan – Sverige ställer om

Tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning och flera fack- och studieförbund har Sensus tagit fram ett folkbildningspaket i två delar om klimatomställning. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling. Materialet är kostnadsfritt att använda och finns tillgängligt online.

Person som sitter och tittar på en datorskärm som visar en e-kurs-
E-kursen Klimatnyfiken är den första och fristående kursdelen i Klimatagendans folkbildningspaket.
Kultur
STOCKHOLM-GOTLAND

Cultural Footprint

Under våren 2022 startade projektet Cultural Footprint i Stockholm – ett kultur- och musikprojekt som vänder sig till unga kreatörer som blivit påverkade av covid-19. Projektets mål är att hjälpa unga artister och kreatörer att utveckla sitt entreprenörskap och öka deras jobbmöjligheter genom att använda digitala lösningar. Projektet är ett projekt inom Erasmus+ som är EU:s utvecklingsprogram för utbildning, idrott och ungdomsverksamhet. I detta projekt samarbetar Sensus med organisationer från Nederländerna, Grekland, Italien och Tjeckien.

En kvinna står och pekar på en datorskärm inför deltagare.
Alexandra Thomaidou från OECON talar under de medverkande projektparternas möte i Stockholm.
Plattform
HELA SVERIGE

Lansering av Sensus digitala plattform för Agenda 2030

Under året lanserade Sensus en digital plattform för Agenda 2030 på sensus.se. Syftet med webbsidan är att uppmuntra till folkbildning om de 17 hållbarhetsmålen och synliggöra hur Sensus kan vara en samarbetspart för civilsamhällesaktörer som vill utveckla sitt arbete med Agenda 2030.

Montagebild på en dator mot grön bakgrund, på datorskärmen visas Agenda2030-sajten på sensus.se.
Startsidan för Agenda2030-sajten på sensus.se.
Projekt
Östra götaland och Stockholm-Gotland

Projekt för att minska det digitala utanförskapet

Närmare 6% av svenskarna lever i ett digitalt utanförskap, vilket betyder att de sällan eller aldrig använder internet. Under året som gått har Sensus drivit projekt för att skapa folkbildningsverksamhet kring hur det digitala samhället fungerar och minska det digitala utanförskapet. I Stockholm har seniorer, funktionsnedsatta och utlandsfödda fått lära sig grundläggande IT-kunskaper i projektet Från utsatt till insatt, och i region Östra Götaland har man genomfört totalt 12 studiecirklar på 8 olika orter i mobiltelefon-användning och teknik för seniorer i projektet Bli mer digital.

Två äldre personen sitter mitt emot varandra på en bänk utomhus med en dator mellan sig.
I studiecirkeln “Bli mer digital” får seniorer lära sig att hantera smartphones och ny teknik.
Projekt
SKÅNE-BLEKINGE

Inner Development Goals (IDG)

Inner Development Goals (IDG) är ett ramverk över de förmågor, kvaliteter och färdigheter vi som individer behöver för att uppnå Agenda 2030. Under året har en arbetsgrupp i Skåne-Blekinge arbetat med att undersöka hur Sensus och folkbildningen kan arbeta med IDG. Arbetsgruppen har genomfört workshops, frukostföreläsningar och utbildningstillfällen. Planen är att framöver utöka IDG:s roll i folkbildningen genom utbildningar och en "verktygslåda" som kan användas både internt och externt.

Material
HELA SVERIGE

Studiematerialet Hur skapar vi fred med jorden?

Hur skapar vi fred med jorden är ett studiecirkelmaterial som fördjupar hållbarhetsarbetet i församlingar och lokalsamhällen. Syftet med materialet är att tillsammans utforska hur vi som skapade medskapare kan frigöra hopp och handlingskraft i omställningen till ett hållbart samhälle där vi lever i fred med jorden, varandra och hela skapelsen. Den kompletterar och förankrar övrigt hållbarhetsarbete i församlingar, organisationer, föreningar och stärker församlingars roll i lokalsamhället, med grunduppdraget att "återupprätta skapelsen". Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Sensus och Medskaparna, och är del av Svenska kyrkans satsning Färdplan för klimatet.

Montagebild studiematerialets fyra delars framsidor i förgrunden, en solig skog i bakgrunden.
De fyra delarna av studiematerialet “Fred med jorden”.
Webbinar
Västra sverige

Det finns framtidshopp – en onlineserie om och för framtiden

Sensus, Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet bjöd under våren 2022 in till fyra webbinarier på temat hållbarhet och Agenda 2030 med särskilt fokus på “mål 13 – bekämpa klimatförändringarna”. Serien erbjöds som öppna kulturarrangemang och många medlemmar från Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningens deltog.

En kvinna sitter framför en dator och ler.
Föreläsningar
Norrland

Rätt att må bra

Erfarenheter av diskriminering, minoritetsstress och stigmatisering påverkar barn och ungas välmående och hälsa. För att lyfta barns rätt till hälsa på jämlika villkor arrangerade Sensus, tillsammans med Rättighetscentrum Västerbotten och samverkansparterna Röda Korset och Västerbottensteatern, en föreläsningsserie i fyra delar: Rätt att må bra. Föreläsningstillfällena kopplades till lokala temaveckor och internationella temadagar, med ett barnrättsperspektiv som genomgående röd tråd. Föreläsningarna genomfördes med stöd av Region Västerbotten.

Montagebild från inbjudan till föreläsningsserien, med bilder och namn på föreläsarna Saga Becker, Christine Bylund, Hanna Wallensteen och Lotta Oman.
Föreläsarna Saga Becker, Christine Bylund, Hanna Wallensteen och Lotta Oman.
Hållbarhet

Folkbildning för hållbar utveckling

Sverige och världen befinner sig i en utmanande tid. Efter att Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 har det säkerhetspolitiska läget försämrats i vår närhet och i vår omvärld. Vi ser ökade geopolitiska spänningar och utmaningar kring demokratins självklarhet.

Under 20-talet behöver mycket hända för att vi ska uppnå de globala målen i Agenda 2030 – den färdplan framåt som FN:s medlemsländer enats om för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Klimatkrisen är akut och drabbar redan nu miljarder människor världen över.  

Parallellt har vi också flera olika rörelser som är aktiva och engagerade i arbetet för klimatet och till försvar för demokrati och människovärde. Vi lever i en tid med allt snabbare och mer utbredd digitalisering. Det finns också ett ökat fokus på existentiell hälsa och hållbarhet. Även här finns såväl utmaningar som förebyggande insatser.  

Sammantaget är allt detta stora skeenden som sätter ett förändringstryck på hela samhället. Här kan folkbildningen vara en konstruktiv kraft som påverkar och förändrar.

Sensus verkar för hållbara människor i ett hållbart samhälle

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år. 2021 deltog över 500 000 personer i studieförbundens verksamhet. En viktig roll för studieförbunden är att synliggöra, förklara och möta komplexa samhällsutmaningar.  

Folkbildning blir här både en metod och en arena för det demokratiska samtalet.  
I vårt folkbildningsarbete verkar Sensus för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Genom att möjliggöra för människors lärande och engagemang kan vi göra skillnad i samhället. Folkbildning som metod främjar människors förmåga att tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar.  

Det är i våra relationer vi lever och påverkar vår närhet och vår omvärld. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare medverkar vi till att skapa en human och hållbar samhällsutveckling utifrån de mänskliga rättigheterna och de globala målen i Agenda 2030.

Ensamma kan vi inte förändra, men tillsammans kan vi påverka och ställa om till en hållbar värld.

Hållbarhet

Förbättringar 2022

Här nedan kan du i korthet läsa om några av de kvalitetsförbättringar som gjorts under 2022.

Gemensam operativ ledning

Förbundsrektor och regionchefer träffas regelbundet för att diskutera Sensus utveckling och fatta beslut i frågor som är viktiga för verksamheten.

Inrättande av intern kvalitets- och etikgrupp

Sensus har länge haft en nationell etikgrupp men har nu vidgat det till att inkludera kvalitetsutveckling. Gruppen består av representanter från alla organisationsdelar som träffas regelbundet under hela året.

Gemensamt kvalitetsårshjul

För att skapa bättre struktur i den löpande kontrollen av verksamhet finns nu ett gemensamt årshjul framtaget som innefattar alla organisationsdelar.

Antikorruptionspolicy

Genom framtagandet av vår Antikorruptionspolicy tydliggör vi vår nolltolerans mot alla former av korruption, både i den egna verksamheten och i relation till dem vi samarbetar med.

Lansering av visselblåsartjänst

Med ett gediget visselblåsarsystem har vi nu ett bra stöd för att hantera tips från medarbetare, förtroendevalda och arbetssökande som inte fångas upp i våra normala rutiner.

Tjänst för synpunkter

Som ett komplement till visselblåsarsystemet har också en rapporteringskanal för synpunkter och klagomål från externa parter lanserats.

Riktlinjer för revisorer

För våra förtroendevalda verksamhetsrevisorer som finns i våra organisationsdelar finns nu gemensamma riktlinjer så att vi även i revisionsarbetet ska göra lika vad gäller kvalitet.

Riktlinjer för valberedare

Gemensamma riktlinjer som stöd för valberedare har utformats och digitala utbildningstillfällen har erbjudits.

Gemensamt program för ledarutveckling

Stora kliv har tagits inom framtagandet av Sensus gemensamma ledarutvecklingsprogram som ska gälla alla ledare oavsett geografisk hemhörighet.

Förbättrade utbetalningsrutiner

Nya, förbättrade rutiner vid utbetalning av kostnadsersättningar har tagits fram för att kvalitetssäkra och förtydliga hur sådana utbetalningar får och ska ske.