KVALITET

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus är en idéburen organisation som syftar till att levandegöra de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. Som studieförbund behöver vi hela tiden förnya vår förmåga att förstå och möta behov och förväntningar hos medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi behöver samtidigt stärka förmågan att förstå och efterleva de krav och intentioner som våra finansiärer har med sina bidrag.

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Förbundsstyrelsebeslut som ger resultat

I mars 2021 fattade Sensus förbundsstyrelse beslut om en extra satsning på kvalitetsarbetet. Arbetet har successivt intensifierats och förbättringar har genomförts. Idag har Sensus ett robust kvalitetsledningssystem som lägger fokus på processorienterade arbetssätt och som gör det tydligt vilka processer som ska vara lika inom hela Sensus. Vi har ett systematiskt och återkommande arbete med riskbedömningar i alla delar av organisationen.

Antikorruptionspolicy med nolltolerans

Sensus antikorruptionspolicy tydliggör vår nolltolerans mot alla former av korruption, både i den egna verksamheten och i relation till dem vi samarbetar med. Med ett gediget visselblåsarsystem har vi ett bra stöd för att hantera tips från medarbetare, förtroendevalda och arbetssökande som inte fångas upp i våra normala rutiner. Som ett komplement finns också en rapporteringskanal för synpunkter och klagomål från externa parter. Sammantaget gör dessa åtgärder att vi dels får bättre förutsättningar att undvika att fel uppstår, dels får möjlighet att agera om det skulle visa sig att det misstänks förekomma överträdelser av ramverk, ekonomiska oegentligheter eller felaktig användning av bidrag. Det kan också ge oss konkreta tips och idéer på hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten.

Internkontroll

En väl fungerande intern kontroll är en viktig grund för en stabil och tillförlitlig verksamhet. Vi har under året stärkt processen kring den del av internkontrollen som har koppling till statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag. Sensus internkontroll består av rimlighetskontroller, risk- och väsentlighetsanalyser, löpande kontroll och egenkontroll, efterkontroll samt registerbaserade kontroller och intygande av revisorer.

Den interna kontrollen innebär att all statsbidragsberättigad verksamhet kontrolleras i en systematisk process utifrån fastställda rutiner. Verksamheten kontrolleras löpande och vid fastställda tidpunkter under året samt efter avslutat verksamhetsår. Med stöd av riskanalyser och rimlighetskontroller granskas varje arrangemang för att kontrollera att rapporteringen av bland annat studieplaner, deltagare och ekonomiska underlag är korrekt. Tillsammans med branschorganisationen Studieförbunden i samverkan arbetar vi proaktivt för att upptäcka eventuella brister eller felaktigheter. Vi samkör deltagare för att upptäcka systematiska oegentligheter samt ställer krav på att all rapportering av verksamheten sker digitalt med bank-id som verifiering.

Alla medarbetare, förtroendevalda och ledare i Sensus ska vara väl insatta i statens folkbildningsmål, vad som gäller för verksamhet med statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag och de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. För att hålla kunskapen levande och aktuell genomför vi interna utbildningar, för löpande dialog, använder vår samlade erfarenhet och lär av varandra. När vi ställs inför frågor som rör etik- och gränsdragning tar vi hjälp av den samlade kompetens som finns i Sensus kvalitets- och etikgrupp. Där förs fortlöpande samtal om hur villkor ska tolkas och vad som är god folkbildning för Sensus. Riksförbundet har under året även samlat alla Sensus förtroendevalda (ledamöter, valberedare och verksamhetsrevisorer) till digitala utbildningstillfällen.

Norrbotten
Rättigheter och hållbarhet

Nicolas Lunabba – författarsamtal om barn och unga

Rättighetscentrum Norrbotten bjöd i november 2023 in Nicolas Lunabba till Norrbotten för en serie välbesökta författarsamtal, workshops med kommunanställda och samtal i skolor. Nicolas Lunabba är en stark röst i samhällsdebatten och lyfter frågor som är högaktuella – barn som mördas och barn som mördar – från ett perspektiv som sällan får plats i media. Han har arbetat med barn och unga i över 20 år genom organisationen Helamalmö.

Västernorrland
Kultur och hantverk

Sticka vantar – en del av det samiska kulturarvet

Kursen i vantstickning med samiska mönster var mer än bara en chans att utveckla en ny färdighet. Det var en inbjudan till att dyka djupt in i det rika samiska kulturarvet, att skapa något vackert och meningsfullt med sina egna händer som har en stark koppling till detta kulturarv. Erika Nordvall Falck, etnolog och författare med stora kunskaper inom samisk kultur, höll nyligen en kurs i vantstickning med samiska mönster.

Värmland
Existentiell hållbarhet

Med fokus på psykisk hälsa för unga

Under 2023 har Sensus Karlstad arrangerat två betydelsefulla heldagar med fokus på psykisk hälsa för unga, båda fyllda med viktiga samtal och diskussioner. Under dessa dagar har vi haft förmånen att välkomna olika föreläsare som har delat med sig av sin kunskap och erfarenhet inom områden som kan vara svåra att prata om. Ämnen som ätstörningar, självskadebeteende och skolfrånvaro har diskuterats, vilket har gett deltagarna möjlighet att förstå och reflektera över dessa frågor.

Västmanland
Musik och rättigheter

Musikskolan som boostar unga talanger i Västerås

Connexion Rap West, en musikskola i Västerås för ungdomar mellan 13 och 18 år, har blivit en vital mötesplats där unga talanger får utforska och utveckla sina musikaliska färdigheter inom rap och musikproduktion. Musikskolan startade efter en grundlig undersökning bland ungdomar i utsatta områden i Västerås där det identifierades ett behov av meningsfull sysselsättning och mötesplatser för gemensamma intressen.

Stockholm
Religion

Svensk islam eller islam i Sverige?

En novemberkväll samlades mer än 40 personer för att lyssna till Simon Sorgenfrei, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, som föreläste om islams och muslimers historia i Sverige. Simon Sorgenfrei tog oss med på en fascinerande resa genom tid och rum, där vi fick följa muslimska organisationers etablering i Sverige och landets transformation från ett relativt homogent samhälle till ett av Europas mest mångkulturella och mångreligiösa länder.

Östergötland
Musik och rättigheter

Sensus Music Meetup samlade musiklivet i Norrköping

I november blev Norrköping värdstad för det årliga Sensus Music Meetup, en samlingsplats för musiklivet i hela sin bredd. Det blev en dynamisk sammankomst för musikbranschen, med diskussioner om rättvisa och samverkan samt uppträdanden av lokala och nationella artister. Under dagtid fylldes programmet med panelsamtal och föreläsningar, medan kvällen bjöd på konserter med musik från Dorothy Mour, Psychedelic Witchcult, Säg mig, Agitator, och Televote.

Gotland
Kultur och kyrka

Visa din kyrka

Att guida i en kyrka är mer än att peka på vackra detaljer och berätta om historiska händelser. Det handlar om att väcka intresse, skapa förståelse och en känsla av samhörighet. Kursen Visa din kyrka behandlade bland annat hur kyrkguiderna kan göra kyrkan tillgänglig och välkomnande för alla. Under våren arrangerades denna guidekurs i samarbete med Visby stift. Kursen var en bildningsresa genom kyrkans historia, dess symboler och traditioner och den erbjöd även en fördjupad förståelse för hur kyrkguider kan göra kyrkan tillgänglig och inbjudande för alla besökare. Deltagarna fick nya verktyg för att guida i sina egna församlingskyrkor.

Halland
Demokrati

I Halmstad snackar man om samhället

Går det att snacka fram ett bättre samhälle? Oavsett vad man svarar på den frågan är det viktigt att vi pratar. Och hur vi pratar. Snacka om samhället syftar till att få fler svenskar engagerade i samhällsdebatten. Att få fler att hitta sin väg in i diskussionen om vilket samhälle vi vill ha. Deltagarna väljer själva ämnen och vi pratar respektfullt, med nyfikenhet, högt i tak och utan partipolitik om frågorna som vi tycker är viktigast. Hittills har man tagit upp ämnen som kulturen, flyktingpolitiken, skolan, demokratin, klimathotet och välfärden, för att ta några exempel. Tillsammans har deltagarna fått nya perspektiv och engagemang.

Kalmar
Digital inkludering

Sensus främjar äldres digitala inkludering i projektet "Bli mer digital"

Genom projektet "Bli mer digital" har Sensus med olika projektfinansiering sedan 2019 i Kronoberg och Kalmar län engagerat sig i att stödja äldre i att använda digital teknik för att bekämpa ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet.

Skåne
Ny i Sverige

Digitala träffar gav ringar på vattnet

Som ny i Sverige finns det ofta ett stort behov av information och kunskapsutbyten. En grupp som startade med samtal om föräldraskap och det svenska samhället växte till både vänskap och ett större nätverk.

KVALITET

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus är en idéburen organisation som syftar till att levandegöra de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. Som studieförbund behöver vi hela tiden förnya vår förmåga att förstå och möta behov och förväntningar hos medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi behöver samtidigt stärka förmågan att förstå och efterleva de krav och intentioner som våra finansiärer har med sina bidrag.

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Förbundsstyrelsebeslut som ger resultat

I mars 2021 fattade Sensus förbundsstyrelse beslut om en extra satsning på kvalitetsarbetet. Arbetet har successivt intensifierats och förbättringar har genomförts. Idag har Sensus ett robust kvalitetsledningssystem som lägger fokus på processorienterade arbetssätt och som gör det tydligt vilka processer som ska vara lika inom hela Sensus. Vi har ett systematiskt och återkommande arbete med riskbedömningar i alla delar av organisationen.

Antikorruptionspolicy med nolltolerans

Sensus antikorruptionspolicy tydliggör vår nolltolerans mot alla former av korruption, både i den egna verksamheten och i relation till dem vi samarbetar med. Med ett gediget visselblåsarsystem har vi ett bra stöd för att hantera tips från medarbetare, förtroendevalda och arbetssökande som inte fångas upp i våra normala rutiner. Som ett komplement finns också en rapporteringskanal för synpunkter och klagomål från externa parter. Sammantaget gör dessa åtgärder att vi dels får bättre förutsättningar att undvika att fel uppstår, dels får möjlighet att agera om det skulle visa sig att det misstänks förekomma överträdelser av ramverk, ekonomiska oegentligheter eller felaktig användning av bidrag. Det kan också ge oss konkreta tips och idéer på hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten.

Internkontroll

En väl fungerande intern kontroll är en viktig grund för en stabil och tillförlitlig verksamhet. Vi har under året stärkt processen kring den del av internkontrollen som har koppling till statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag. Sensus internkontroll består av rimlighetskontroller, risk- och väsentlighetsanalyser, löpande kontroll och egenkontroll, efterkontroll samt registerbaserade kontroller och intygande av revisorer.

Den interna kontrollen innebär att all statsbidragsberättigad verksamhet kontrolleras i en systematisk process utifrån fastställda rutiner. Verksamheten kontrolleras löpande och vid fastställda tidpunkter under året samt efter avslutat verksamhetsår. Med stöd av riskanalyser och rimlighetskontroller granskas varje arrangemang för att kontrollera att rapporteringen av bland annat studieplaner, deltagare och ekonomiska underlag är korrekt. Tillsammans med branschorganisationen Studieförbunden i samverkan arbetar vi proaktivt för att upptäcka eventuella brister eller felaktigheter. Vi samkör deltagare för att upptäcka systematiska oegentligheter samt ställer krav på att all rapportering av verksamheten sker digitalt med bank-id som verifiering.

Alla medarbetare, förtroendevalda och ledare i Sensus ska vara väl insatta i statens folkbildningsmål, vad som gäller för verksamhet med statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag och de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. För att hålla kunskapen levande och aktuell genomför vi interna utbildningar, för löpande dialog, använder vår samlade erfarenhet och lär av varandra. När vi ställs inför frågor som rör etik- och gränsdragning tar vi hjälp av den samlade kompetens som finns i Sensus kvalitets- och etikgrupp. Där förs fortlöpande samtal om hur villkor ska tolkas och vad som är god folkbildning för Sensus. Riksförbundet har under året även samlat alla Sensus förtroendevalda (ledamöter, valberedare och verksamhetsrevisorer) till digitala utbildningstillfällen.

KVALITET

Förbättringar 2023

Här nedan kan du i korthet läsa om några av de kvalitetsförbättringar som gjorts under året.

Riskarbete

Vi har byggt upp ett systematiskt risk- och förbättringsarbete och prioriterat återkommande uppföljningar inom sju grupperingar. Utöver detta sker riskbedömningar fortlöpande i verksamheten när situationen så kräver.

Stärkt arbete med planering av studiecirklar

Under 2023 har vi utvecklat nya verktyg, mallar och arbetssätt för att höja kvaliteten i planeringen av studiecirklar. Under 2024 stärker vi arbetet med uppföljning och utvärdering.

Förstärkta interna arbetssätt

Sensus kvalitets- och etikgrupp har ytterligare tydliggjort och förstärkt beslutsprocessen så att vi går i takt inom Sensus.

Ökat ansvar för riksförbundet

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för statsbidraget. Under 2023 har riksförbundets roll ytterligare förstärkts. Ett viktigt stöd i det arbetet är vårt gemensamma årshjul.

Gemensam operativ ledning

Förbundsrektor och regionchefer fortsätter träffas regelbundet för att diskutera Sensus utveckling och fatta beslut i frågor som är viktiga för verksamheten.

Förtroendevalda i fokus

I syfte att ytterligare stärka förtroendevaldas roll i Sensus bjöds samtliga in till en fysisk tvådagarskonferens.

Omställningsarbete inför nytt statsbidragssystem

1 januari 2025 införs ett nytt statsbidragssystem som förändrar fokus från kvantitet till kvalitet. Under hösten har ett gediget inledande förankringsarbete skett som involverat hela organisationen.

Visselblåsartjänsten

Vi har under året fått en visselblåsning och därmed en möjlighet att i skarpt läge se att våra rutiner fungerar.

KVALITET

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus är en idéburen organisation som syftar till att levandegöra de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. Som studieförbund behöver vi hela tiden förnya vår förmåga att förstå och möta behov och förväntningar hos medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi behöver samtidigt stärka förmågan att förstå och efterleva de krav och intentioner som våra finansiärer har med sina bidrag.

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Förbundsstyrelsebeslut som ger resultat

I mars 2021 fattade Sensus förbundsstyrelse beslut om en extra satsning på kvalitetsarbetet. Arbetet har successivt intensifierats och förbättringar har genomförts. Idag har Sensus ett robust kvalitetsledningssystem som lägger fokus på processorienterade arbetssätt och som gör det tydligt vilka processer som ska vara lika inom hela Sensus. Vi har ett systematiskt och återkommande arbete med riskbedömningar i alla delar av organisationen.

Antikorruptionspolicy med nolltolerans

Sensus antikorruptionspolicy tydliggör vår nolltolerans mot alla former av korruption, både i den egna verksamheten och i relation till dem vi samarbetar med. Med ett gediget visselblåsarsystem har vi ett bra stöd för att hantera tips från medarbetare, förtroendevalda och arbetssökande som inte fångas upp i våra normala rutiner. Som ett komplement finns också en rapporteringskanal för synpunkter och klagomål från externa parter. Sammantaget gör dessa åtgärder att vi dels får bättre förutsättningar att undvika att fel uppstår, dels får möjlighet att agera om det skulle visa sig att det misstänks förekomma överträdelser av ramverk, ekonomiska oegentligheter eller felaktig användning av bidrag. Det kan också ge oss konkreta tips och idéer på hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten.

Internkontroll

En väl fungerande intern kontroll är en viktig grund för en stabil och tillförlitlig verksamhet. Vi har under året stärkt processen kring den del av internkontrollen som har koppling till statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag. Sensus internkontroll består av rimlighetskontroller, risk- och väsentlighetsanalyser, löpande kontroll och egenkontroll, efterkontroll samt registerbaserade kontroller och intygande av revisorer.

Den interna kontrollen innebär att all statsbidragsberättigad verksamhet kontrolleras i en systematisk process utifrån fastställda rutiner. Verksamheten kontrolleras löpande och vid fastställda tidpunkter under året samt efter avslutat verksamhetsår. Med stöd av riskanalyser och rimlighetskontroller granskas varje arrangemang för att kontrollera att rapporteringen av bland annat studieplaner, deltagare och ekonomiska underlag är korrekt. Tillsammans med branschorganisationen Studieförbunden i samverkan arbetar vi proaktivt för att upptäcka eventuella brister eller felaktigheter. Vi samkör deltagare för att upptäcka systematiska oegentligheter samt ställer krav på att all rapportering av verksamheten sker digitalt med bank-id som verifiering.

Alla medarbetare, förtroendevalda och ledare i Sensus ska vara väl insatta i statens folkbildningsmål, vad som gäller för verksamhet med statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag och de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. För att hålla kunskapen levande och aktuell genomför vi interna utbildningar, för löpande dialog, använder vår samlade erfarenhet och lär av varandra. När vi ställs inför frågor som rör etik- och gränsdragning tar vi hjälp av den samlade kompetens som finns i Sensus kvalitets- och etikgrupp. Där förs fortlöpande samtal om hur villkor ska tolkas och vad som är god folkbildning för Sensus. Riksförbundet har under året även samlat alla Sensus förtroendevalda (ledamöter, valberedare och verksamhetsrevisorer) till digitala utbildningstillfällen.