Förord

Ordföranden har ordet

Folkbildningsåret 2022 är till ända. För Sensus Stockholm-Gotland har året präglats av både möjligheter och utmaningar. Att vi befunnit oss i ett slags ”postcorona-tillstånd” har märkts tydligt i vår verksamhet. Många föreningar som pausades under pandemin har bytt inriktning eller genomgått generationsskiften i sina styrelser. För att stödja våra samarbetsparter i att fortsatt kunna bedriva kvalitativ folkbildning har vi under 2022 genomfört ett stort antal föreningsutbildningar, styrelseutbildningar och ledarutbildningar.

Den nya styrelsen som valdes vid 2022 års regionstämma har en bred sammansättning och bottnar väl i stora delar av vår verksamhet. Vid regionstämman antogs också en uppdaterad version av Huvudsaklig inriktning som är regionens främsta styrdokument. Under parollen Möten förändrar människor – människor förändrar världen vill styrelsen prioritera fortsatt utveckling av folkbildningens mötesformer, stärka Sensus som mötesplats för alla kulturer, arbeta hälsofrämjande och värna psykisk hälsa, stärka demokratin, utveckla det rättighetsbaserade förhållningssättet samt verka för att all vår verksamhet är hållbar ur alla perspektiv kopplat till Agenda 2030. Detta ska genomsyra all vår folkbildningsverksamhet; såväl vår stora musikverksamhet som verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter. Under året har till exempel alla ledare erbjudits utbildning inom normkritik, hållbarhet, föreningsdemokrati, projektkunskap och metoder för psykisk hälsa.

Detta ska genomsyra all vår folkbildningsverksamhet; såväl vår stora musikverksamhet som verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter.

Kriget i Ukraina har starkt påverkat hela samhället och så även oss. Sensus Stockholm-Gotland gjorde en snabb mobilisering och driver nu flera olika verksamheter för personer som flytt från Ukraina. Fokus är svenskundervisning på olika nivåer, samhällskunskap, psykisk hälsa och välmående.

Under året har vi också startat flera projekt där vi med folkbildningens metoder når målgrupper som ibland tenderar att hamna i utanförskap, till exempel personer med olika funktionsvariationer, personer som är nya i Sverige, äldre och långtidsarbetslösa. Vi arbetar med teman som digitalisering, psykisk hälsa, entreprenörskap, inkludering och hållbarhet.

År 2022 har präglats både av omställning och nystart. Även åren framöver kommer att innebära omställningsarbeten, inte minst utifrån förändrade villkor för den bidragsberättigade folkbildningen, men Sensus är väl rustat för att fortsatt bedriva ett kvalitativt folkbildningsarbete tillsammans med alla våra medlemsorganisationer, samarbetsparter ledare och deltagare!

Jerry Adbo

Ordförande