Förord

Sensus – för folkbildningen in i framtiden

2022 skulle pandemirestriktionerna äntligen släppa greppet om oss och vår folkbildningsverksamhet. Vi skulle kunna återgå till det ”normala”. När restriktionerna väl släppte visade det sig dock, på gott och ont, att det ”normala” förändrats under pandemin. Hemarbete och digitala möten var smidigare än före pandemin. Våra sätt och vår vana att träffas hade förändrats. Som alltid fortsatte vi att forma folkbildningen efter rådande förutsättningar. För oavsett hur det ser ut i vår omvärld, och oavsett våra vanor, så har vi människor behov av att fortsätta bilda oss. Det naturliga för oss är att fortsätta tillgodose vår nyfikenhet och fortsätta utvecklas. Och som 2022 utvecklade sig, bland annat med ett angreppskrig i Europa och ekonomisk oro, behövdes folkbildningen kanske mer än på länge.

I maj höll Sensus Skåne-Blekinge sin regionstämma enligt hybridmodell. Stämman beslutade bland annat regionens huvudsakliga inriktning 2022-2026. En till stora delar ny styrelse valdes. Avgående funktionärer tackades av och nya välkomnades.

Som alltid fortsatte vi att forma folkbildningen efter rådande förutsättningar. För oavsett hur det ser ut i vår omvärld, och oavsett våra vanor, så har vi människor behov av att fortsätta bilda oss.

Annars präglades vårt folkbildningsår 2022 till stor del av våra ansträngningar att återskapa folkbildningen efter pandemirestriktionerna och att anpassa folkbildningen till nya förutsättningar. Samt att hantera skarp extern kritik, med olika utredningar och åtgärder som följd.

I slutet av 2022 kom Folkbildningsrådets remiss om nytt statsbidragssystem. Nya fördelningsprinciper för statsbidraget från och med 2024 föreslogs. I stort går remissens andemening i linje med vår huvudsakliga inriktning. De senaste årens utvecklingsarbete kan alltså bli den folkbildning som staten vill finansiera genom folkbildningsrådet:

— Tematisk expertis och mervärde. Regionen har valt att utveckla sitt arbete inom; Hållbarhet, Demokrati och rättigheter, Idé, organisering och ledarskap, Livsfrågor – Hela människan samt Arbetsliv.

— Samhällseffekter/samhällsvärde som mäts och redovisas för samhället i stort, för organisationer samt för individer.

En viktig utvecklingsdel av detta är regionens planerings- och uppföljningsprocess. Vi stärker vår förmåga att inkluderande planera inriktning, mål, indikatorer, aktiviteter, följa upp samt att på olika sätt mäta samhällseffekter. Regionen är bland annat medlem i Effektfullt och under 2022 deltog fyra medarbetare i deras master class.

Vi lägger ett på många sätt händelserikt 2022 bakom oss. Vi ser fram emot att fortsätta vår utveckling av regionen och folkbildningen 2023, för att tillföra ännu mer samhällsvärde i framtiden.

Mikael Sandgren

Regionchef