2
0
2
3

Sensus studieförbund

Norrland

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

136 894

LOREM

136 894

LOREM

136 894

LOREM

Förord

Förändringarnas år

Berättelserna i årsrapporten är ett axplock av Sensus Norrlands verksamhet och speglar både vår stora geografiska spridning och bredden av olika verksamheter.

Gunnar Persson

Ordförande

Torbjörn Ringdahl

Regionchef

[Test-funktion]Läs hela förordet
Porträttbild av ordförande Gunnar och regionchef Torbjörn.
Porträttbild av ordförande Gunnar och regionchef Torbjörn.

Förord

Förändringarnas år

År 2023 har inneburit en rad stora förändringar i studieförbundsvärlden och så också för Sensus Norrland. Efter pandemin såg vi fram emot att i år återknyta kontakter med samarbetsparter och återstarta verksamhet. Det visade sig dock svårare än vi trott. Även om vi inte nådde tidigare verksamhetsnivåer, kan vi se att vi engagerat fler människor i fler studiecirklar, även om träffarna varit mindre frekventa i år.

Före sommaren fattade Folkbildningsrådet beslut om ett nytt statsbidragssystem för studieförbunden som till stora delar innebär ett paradigmskifte. Vi går från ett system som utgick från kvantitet till ett som istället bygger på kvalitet. Från att ha tilldelats statsbidrag utifrån vad vi presterat tidigare år, till att få medel för verksamhet vi åtagit oss att utföra kommande tre år. Sensus ser i grunden positivt på förändringarna men ser samtidigt att det ställer stora krav på nytänkande hos oss.

Under året inleddes ett omfattande arbete för att förbereda Sensus och regionen inför det nya statsbidragssystemet. Ett arbete som kommer att fortsätta med full kraft de kommande åren.

Studieförbunden ställdes i början av hösten inför ännu en stor utmaning när regeringen aviserade en nedskärning av statsbidragen till studieförbunden med totalt 500 miljoner kronor till och med år 2026 vilket motsvarar nära en tredjedel av det totala statsbidraget. Detta ställer krav på anpassning av både organisation och verksamhet och inriktningen är ett intensifierat arbete mot gemensamma mål och arbetssätt – till Ett Sensus. Såväl förtroendevalda som medarbetare har viktiga roller i detta arbete.

Ekonomiskt har vi stärkts genom lägre verksamhetskostnader, vilket ger oss utrymme att hantera den omställning vi genomgår och möjligheter till fortsatta satsningar och den utveckling av verksamheten vi gör tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och alla deltagare.

Andra viktiga händelser under året

  • Torbjörn Ringdahl tillträdde som regionchef den 1 maj.
  • I november genomförde Sensus utvecklingsdagar för alla förtroendevalda. Fokus var förändringarna av statsbidragssystemet och de minskade statsbidragen och konsekvenserna därav.
  • I december besökte förbundsstyrelsen regionen genom att förlägga sitt sammanträde i Skellefteå. En del av tiden ägnades åt ett gemensamt samtal mellan regionstyrelsens och förbundsstyrelsens ledamöter.

I årsrapporten visar vi bredden av vår verksamhet genom ett antal berättelser. Berättelserna är ett axplock av Sensus Norrlands verksamhet och speglar både vår stora geografiska spridning och bredden av olika verksamheter. Fler exempel finns att läsa på sensus.se/berattelser.

Ett spännande projekt som du kommer att kunna läsa mer om kommande år är vårt samarbete med Tim Bergling Foundation som startade under 2023. Arbetet syftar till att stärka ungas psykiska hälsa genom musik. Nu ser vi fram emot invigningen av den nya studion i Umeå i januari 2024.

Styrelsen framför ett stort och varmt tack till medlemsorganisationer, samarbetsparter och alla engagerade cirkelledare, deltagare och kulturarbetare. Ett lika varmt tack uttrycker styrelsen till regionens alla medarbetare som tillsammans med ledningen ligger bakom de goda resultat som uppnåtts och den positiva arbetsmiljö som upprätthållits under året.

Gunnar Persson

Ordförande

Torbjörn Ringdahl

Regionchef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges nio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus cirka 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Kultur och skapande

Sensus Writes med Marit Bergman och Pär Wiksten

Kultur och skapande

Sensus Writes med Marit Bergman och Pär Wiksten

Läs berättelse
Kultur och skapande

Sensus Writes med Marit Bergman och Pär Wiksten

Kultur och skapande

Sensus Writes med Marit Bergman och Pär Wiksten

Mötesplatser

Sensus nya festival ”Work Together Festival” lockade närmare 4000 personer på premiären

Mötesplatser

Sensus nya festival ”Work Together Festival” lockade närmare 4000 personer på premiären

Rättigheter och hållbarhet

Funktionsrättsprojekt synliggör livsvillkor och framtidsdrömmar

Rättigheter och hållbarhet

Funktionsrättsprojekt synliggör livsvillkor och framtidsdrömmar

Kultur och skapande

Sensus Writes med Marit Bergman och Pär Wiksten

Kultur och skapande

Sensus Writes med Marit Bergman och Pär Wiksten

Folkbildningens betydelse

Folkbildning bildar folk

Du vet den där känslan som infinner sig när du gör något som känns riktigt meningsfullt tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för sådana möten är vad folkbildning handlar om. Och det är vad vi på Sensus sysslar med.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

59

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

55
%
Studiecirkel
21
%
Annan folkbildningsverksamhet
24
%
Kulturprogram

136 894

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

16 371

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

Heading

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis på distans.

Heading

5 669 204 MINUTER
107 784 PERSONER
Så många Zoom-möten genomfördes under året.

502

SAMVERKANS­PARTER

Antalet grupper och föreningar vi under året samverkat med!

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Norrland också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

17

arrangemang per dag

Det genomfördes 6 098 arrangemang under 2023 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 17 arrangemang per dag – året runt!

766

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 279 424 deltagare under 2023. Fördelar vi det jämt över året blir det 766 deltagare per dag.

3 623

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2023. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
> 65 år
16
%
14
%
49
%
22
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2023 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Anton

och

Herbert

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i landet under 2023.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i regionen under 2023.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Anton
,
13
ÅR
Herbert
,
91
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
13
år
20 år
40 år
60 år
80 år
91
år

KULTUR OCH RELGION

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Läs artikel

Norrland

Fakta om Sensus Norrland

Sensus Norrland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund.

Musikhus

• LV5, Sundsvall
• Pipeline, Sundsvall
• Tornhuset, Sundsvall
• EQ-House, Sundsvall
• G:a Tingshuset, Östersund
• Gula Villan, Östersund
• Bageriet, Östersund
• Labbet, Umeå

Ledning

Regionschef

• Torbjörn Ringdahl

Styrelse

• Gunnar Person, ordf
• Lena Hannu, vice ordf
• Anna Sandström Emmelin, ledamot
• Christina Andersson, ledamot
• Carina Aynsley, ledamot
• Eva Rosendahl, ledamot
• Tomas Rydberg Laula, ledamot
• Masood Raufi, ledamot
• Britt-Marie Engeroth, personalrepresentant

34

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

15

antal KONTOR och verksamhetslokaler

43

/

44

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Läs mer