2
0
2
3

Sensus studieförbund

Stockholm-Gotland

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

158 259

LOREM

158 259

LOREM

158 259

LOREM

Förord

Vart är vi på väg? Mot den nya folkbildningen

Det är genom bildning vi finner frihet och genom folkbildningen kan vi som studieförbund bidra till utvecklingen av samhället och demokratin. 

Jerry Adbo

Ordförande

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Vart är vi på väg? Mot den nya folkbildningen

Vart är vi på väg? Denna berömda replik är hämtad ur SVT:s underhållande och folkbildande program På spåret. Strofen vill jag själv använda, i min egenskap av regionordförande för vårt studieförbund – Sensus.

Verksamhetsåret 2023 har präglats av ett omfattande omställningsarbete. Det har förts en skarp samhällsdebatt om folkbildningens betydelse och studieförbunden har fått en stramare budgetram. Samtidigt har ett nytt bidragssystem utretts och kommer att implementeras under2024. Vi ser att det nya systemet som bygger på bedömning av kvalitet i stället för kvantitet ger oss stora möjligheter att verka utifrån Sensus värderingar och vår ambition att arbeta för att religioner, kulturer och människor inte ska ställas mot varandra.

Sensus Stockholm-Gotland har arbetat intensivt utifrån dessa förändringar och utmaningar. Vi har arbetat gemensamt inom förbundet med omställning på många olika sätt. Vi har arbetat med kvalitetsarbete, profilering, verksamhetsåtagande, funderat över alternativa folkbildningsformer, över ekonomi, över arbetsformer och vår interna organisering. 

Vår verksamhet inom regionen har fortgått och utvecklats och såväl kvalitet som mångfald är något som präglar verksamheten. Även om vi inte återhämtat verksamhetsvolymerna sedan pandemin har vi en ekonomi i balans och en stabil organisation med kompetenta, drivna, idérika och passionerade medarbetare och ledare. Själv leder jag en välfungerande styrelse som representerar våra medlemsorganisationer på ett bra sätt. Styrelsearbetet har präglats av omställningen med sikte på framtiden och de nya förutsättningarna för vår verksamhet. 

Vi står beslutsamt fast i att på alla sätt verka för en hållbar folkbildning och ett enat Sensus trots de utmaningar som väntar.

Det är genom bildning vi finner frihet och genom folkbildningen kan vi som studieförbund bidra till utvecklingen av samhället och demokratin. 

Med detta tackar jag och styrelsen våra medarbetare och ledare för det gångna verksamhetsåret och överlämnar härmed vår verksamhetsberättelse. 

Och på frågan ”Vart är vi på väg?” svarar vi: Mot den nya folkbildningen!

Jerry Adbo

Ordförande

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges nio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus cirka 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Kultur och skapande

Ett år som musiker med Sensus

Kultur och skapande

Ett år som musiker med Sensus

Läs berättelse
Kultur och skapande

Ett år som musiker med Sensus

Kultur och skapande

Ett år som musiker med Sensus

Kultur och skapande

Ett år som musiker med Sensus

Kultur och skapande

Ett år som musiker med Sensus

Rättigheter och hållbarhet

Utbildning för ukrainska deltagare

Rättigheter och hållbarhet

Utbildning för ukrainska deltagare

Kultur och skapande

Sjungande män – 13 män deltog i Körskolan i Storkyrkan i Stockholm

Kultur och skapande

Sjungande män – 13 män deltog i Körskolan i Storkyrkan i Stockholm

Folkbildningens betydelse

Folkbildning bildar folk

Du vet den där känslan som infinner sig när du gör något som känns riktigt meningsfullt tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för sådana möten är vad folkbildning handlar om. Och det är vad vi på Sensus sysslar med.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

97

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

47
%
Studiecirkel
31
%
Annan folkbildningsverksamhet
22
%
Kulturprogram

158 259

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

16 927

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

Heading

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis på distans.

Heading

5 669 204 MINUTER
107 784 PERSONER
Så många Zoom-möten genomfördes under året.

479

SAMVERKANS­PARTER

Antalet grupper och föreningar vi under året samverkat med!

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Stockholm-Gotland också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

19

arrangemang per dag

Det genomfördes 6 765 arrangemang under 2023 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 19 arrangemang per dag – året runt!

883

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 322 155 deltagare under 2023. Fördelar vi det jämt över året blir det 883 deltagare per dag.

3 785

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2023. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
> 65 år
22
%
19
%
41
%
18
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2023 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Theodor

och

Pyret

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 700 ledare verksamma i landet under 2023.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 700 ledare verksamma i regionen under 2023.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Theodor
,
12
ÅR
Pyret
,
92
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
12
år
20 år
40 år
60 år
80 år
92
år

KULTUR OCH RELGION

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Läs artikel

Stockholm-Gotland

Fakta om Sensus Stockholm-Gotland

Sensus Stokcholm-Gotland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Stockholms och Gotlands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Stockholm, Norrtälje och Visby.

Musikhus

• Wallingatan, Stockholm
• Annorlunda musikskola, Stockholm

Ledning

Regionschef

• Mia Korsgren

Styrelse

• Jerry Adbo, ordförande
Magnus Blombergsson, vice ordförande
• Annika Thomsson
• Vladan Boskovic
• Abir Ibrahim
• Alize Hugozon
• Eunice Fenteng
• Maria Engelhardt
• Abdurahim Ali Jami, personalrepresentant

58

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

5

antal KONTOR och verksamhetslokaler

27

/

27

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Läs mer