2
0
2
3

Sensus studieförbund

riksförbund

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

865 025

LOREM

865 025

LOREM

865 025

LOREM

Förord

Hopp om framtiden under en prövande tid för folkbildningen

Det kan låta självklart, men vi tror att folkbildning, mötesplatser och demokratiträning är viktigare än någonsin. Med väl beprövad metodik och pedagogik kan olikheterna bli en nödvändig tillgång och ge näring till bildning, fördjupning, gemenskap – och samtidigt stärkt egenmakt.

Fredrik Hedlund

Förbundsrektor

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Hopp om framtiden under en prövande tid för folkbildningen

Ytterligare ett år präglat av ett allvarligt världsläge, men också av ett prövat svenskt samhälle. Hur svarar vi an mot undersökningarna, om att tilliten i samhället minskar, både till institutioner och människor emellan?

Det kan låta självklart, men vi tror att folkbildning, mötesplatser och demokratiträning är viktigare än någonsin. Med väl beprövad metodik och pedagogik kan olikheterna bli en nödvändig tillgång och ge näring till bildning, fördjupning, gemenskap – och samtidigt stärkt egenmakt.

Förbundsstämman i maj har genom beslut om ny huvudsaklig inriktning gett Sensus som helhet ett tydligt uppdrag att stärka demokratiarbetet – inte bara på valdagen utan framförallt i vardagen. I strategidokumentet lyfts också två nya begrepp fram.

Mellanrumsaktör. Vi vill bidra till relationer och samarbeten mellan olika typer av aktörer i samhället. Hur kan vi samverka när det gäller att motverka den ökande polariseringen och oförsonligheten? Mötet mellan olika perspektiv är ett sätt att värna om det gemensamma, om demokratin och en plats för hopp, tillit och livsmod.

Existentiell hållbarhet är en slags fjärde dimension av hållbarhet, eller en integrerad del av de övriga dimensionerna. Varje människa är en rättighetsbärare och ska mötas som sådan utifrån alla mänskliga behov, även de existentiella och andliga.

Sensus verksamhetsår har också präglats av två andra stora förändringar.

Omställning och anpassning. Året har inneburit ett intensivt och brett omställningsarbete utifrån nya principer för statsbidraget. Vi tar oss an det arbetet med ledstjärnan att "bli ett bättre studieförbund för dem vi är till för". Ett konstruktivt och positivt arbete pågår och väldigt många bidrar. Den 1 januari 2025 går vi in i ett nytt verksamhetsåtagande som både ger oss riktning och mening. I september aviserade regeringen stora sänkningar av vårt statsbidrag. Det innebär nya förutsättningar då sänkningarna motsvarar nära 30 procent fullt genomfört. I skrivande stund pågår ett anpassningsarbete utifrån detta i alla delar av organisationen.

Slutligen. Organisationen tar sig an utmaningarna vägledda av förbundsstämmans beslut om riktning och det arbete som pågår med verksamhetsåtagande. Mitt i en ganska prövande tid har vi hopp för framtiden. Jag brukar ofta säga att det är i vardagen som det viktiga sker, och att det är där miraklen uppstår. I det lilla, emellanåt i det stora. Studiecirkeln är fortfarande en helt genial form för lärande, att odla nyfikenhet och finna gemenskap. I denna årsrapport har vi strävat efter att illustrera hur vardagen, föreningslivet och folkbildningen gemensamt utgör en viktig grundpelare i samhället. Där människors möten och lärande står i centrum. Låt oss gemensamt fortsätta att utveckla och värna om de viktiga platserna och sammanhangen där vi odlar samtal, hopp, tillit och livsmod.

Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att göra skillnad.

Fredrik Hedlund

Förbundsrektor

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges nio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus cirka 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Organisation

Studieförbunden samlade Sverige mot nedskärningarna

Organisation

Studieförbunden samlade Sverige mot nedskärningarna

Läs berättelse
Organisation

Studieförbunden samlade Sverige mot nedskärningarna

Organisation

Studieförbunden samlade Sverige mot nedskärningarna

Organisation

Studieförbunden samlade Sverige mot nedskärningarna

Organisation

Studieförbunden samlade Sverige mot nedskärningarna

Rättigheter och hållbarhet

Samtalets kraft i en utmanande omvärld

Rättigheter och hållbarhet

Samtalets kraft i en utmanande omvärld

Digitalisering och AI

Så använder Sensus AI i verksamheten

Digitalisering och AI

Så använder Sensus AI i verksamheten

Folkbildningens betydelse

Folkbildning bildar folk

Du vet den där känslan som infinner sig när du gör något som känns riktigt meningsfullt tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för sådana möten är vad folkbildning handlar om. Och det är vad vi på Sensus sysslar med.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

71

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

53
%
Studiecirkel
28
%
Annan folkbildningsverksamhet
19
%
Kulturprogram

865 025

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

105 807

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

Heading

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis på distans.

Heading

5 669 204 MINUTER
107 784 PERSONER
Så många Zoom-möten genomfördes under året.

5 209

SAMVERKANS­PARTER

Antalet grupper och föreningar vi under året samverkat med!

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region riksförbund också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

99

arrangemang per dag

Det genomfördes 36 024 arrangemang under 2023 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 99 arrangemang per dag – året runt!

4 252

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 1 552 102 deltagare under 2023. Fördelar vi det jämt över året blir det 4 252 deltagare per dag.

18 594

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2023. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
> 65 år
18
%
18
%
42
%
21
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2023 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Theodor

och

Brita

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 9 100 ledare verksamma i landet under 2023.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 9 100 ledare verksamma i regionen under 2023.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Theodor
,
12
ÅR
Brita
,
94
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
12
år
20 år
40 år
60 år
80 år
94
år

KULTUR OCH RELGION

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Läs artikel

riksförbund

Fakta om Sensus studieförbund

Sensus studieförbund verkar och finns i nästan alla av landets 290 kommuner och har totalt 38 kontor och 310 medarbetare. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i landet.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Vid årskiftet 2023/2024 flyttade Sensus riksförbund från Klara södra kyrkogata till Medborgarplatsen 4 i Stockholm och konferensverksamheten Sensus Möte avvecklades.

Är huvudman för

• Fonden för mänskliga rättigheter
• Sigtuna folkhögskolan
• Arbetets museum

Ledning

Förbundsrektor

• Fredrik Hedlund

Styrelse

Kerstin Kyhlberg Engvall, förbundsordförande
Patrik Schröder, vice ordförande
Ann-Marie Ericson
Fredrik Mandelin
Elisabeth Falkemo
Gunnar Persson
Jakob Schwarz
Sofia Östling
Erik Gyll
Katarina Djäken
Raja Mohammed Ali
Magnus Pejlert, arbetstagarrepresentant
Heidi Simonsen, arbetstagarrepresentant

49

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

72

antal KONTOR och verksamhetslokaler

279

/

290

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Läs mer